Toto je archív ročníka 2013/2014

Na aktuálnu stránku kliknite sem
ŠOSS – Športový oddiel streľby a sebaobrany je od roku 2003 priamym nástupcom oddielu karate, keď svojou podstatou vytvára možnosť združovania radových občanov a zamestnancov PZ SR a MV SR zaoberajúcich sa športovou streľbou a úpolovými športmi ( karate, džudo, kick-box, ...) na úrovni masového športu.
V súčasnosti má 25 platných členov.
Predsedom oddielu je Ing. Jozef Kopka.
Základné ciele oddielu:
  1. združovať rádových občanov spolu so zamestnancami PZ SR a MV SR za účelom rozvoja masového športu
  2. vytvárať podmienky pre rozvoj masového športu v streleckých disciplínach a úpolových športov so zameraním na sebaobranu
  3. umožniť nie len radovým občanom ale i zamestnancom PZ SR a MV SR zvyšovať svoju fyzická odolnosť kondíciu a všeobecnú pripravenosť vo voľnom čase
Základné princípy oddielu:
  1. všetky náklady spojené s činnosťou oddielu sú hradené z členských (resp. oddielových) príspevkov, alebo darov
  2. jednotlivý členovia sa združujú do družstiev s úzkym zameraním na športovú špecializáciu, alebo
  3. družstvo si svoje financovanie a organizáciu zabezpečuje samostatne na základe svojich interných dohôd a predpisov, alebo
  4. každý člen je povinný rešpektovať stanovy ŠKP BRATISLAVA a s nimi súvisiace predpisy a pokyny výkonného výboru ŠKP Bratislava, alebo predsedu oddielu.
Družstvo praktickej streľby
Jeho členovia sú zakladatelia základnej myšlienky oddielu, keď v čase kedy v oddiely karate neustále ubúdalo členov a hrozilo k jeho zániku, prišli s myšlienkou vytvoriť oddiel masového športu moderného typu.
T.j. združovať radových občanov spolu so zamestnancami MV SR a PZ SR s cieľom športového využitia vo voľnom čase pričom si ale svoju činnosť budú hradiť z vlastných oddielových vkladov.

Partneri ŠKP Bratislava


cafe for you kavotech