Toto je archív ročníka 2011/2012

Na aktualnu stránku kliknite sem

Vážení priaznivci Športového klubu polície Bratislava,


ďakujeme Vám za Vašu podporu v minulom roku. Aj sumou 2% zo svojich daní, ste prispeli na rozvoj mládežníckej
hádzanej v našom oddieli. Aj vďaka Vám môžeme zabezpečiť podmienky pre športový rast našich nádejí. Vlani sa ich
do tréningového procesu zapojilo vyše 300. V priebehu týchto týždňov, dní sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2%
Vami už zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov. ŠKP Bratislava môže prijímať
uvedené 2% a použiť finančné prostriedky na podporu športu detí a mládeže. Obraciame sa na Vás (právnické i fyzické
osoby) s prosbou o poukázanie 2% už zaplatenej dane.

 

Ako postupovať?


právnická osoba


a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2010 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane
v roku 2011 (zvyčajne do 31.3.2011) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na
verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane –
vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2010 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane
v roku 2011 (zvyčajne do 31.3.2011) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na
verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane –
označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane
v prospech 1 prijímateľa


fyzická osoba


Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v
prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32,-
Euro pre prijímateľa. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v
prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na konci tohto textu.
Vyplňte príslušné údaje o ŠKP Bratislava a sumu zodpovedajúcu 2% dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania
(zvyčajne do 31.3.2011) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


zamestnanec


Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a požiadajte zamestnávateľa
o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, v ktorom potvrdí výšku zaplatenej
dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane. Vyplňte Vyhlásenie
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Pošlite alebo doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s
Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 31.apríla 2011 alebo doručte osobne k nám
najneskôr do 15. apríla 2011.

 

názov organizácie: BRATISLAVSKÁ HÁDZANÁRSKA AKADÉMIA
sídlo organizácie: Lachova 29, 851 03 Bratislava
právna forma: občianske združenie
IČO: 31816851

 

Následne Vás chceme požiadať, aby ste nám akýmkoľvek spôsobom (osobne, mailom, faxom, poštou...) doručili kópiu
strany daňového priznania (právnické a fyzické osoby), kde je kolónka na poukázanie 2% z dane resp. kópiu Vyhlásenia
a Potvrdenia, aby sme vedeli sumy správne priradiť.


Ďakujeme!
športovci z ŠKP Bratislava

 

Tlačivo si možete stiahnuť TU

Novinky


Prvý tréning jednotlivých kategórií

dátum čas miesto

STDCI

23.7.2012 8.30 hod Zaporožská

MLDCI

30.7.2012 9.00 hod Gercenova-atletika

STDKY

23.7.2012 16.00 hod Zaporožská

MLDKY

23.7.2012 16.00 hod Zaporožská

STŽCI A

26.7.2012 13.00 hod Zaporožská

STŽCI B

30.7.2012 17.30 hod Zaporožská

MLŽCI A

16.7.2012 15.30 hod Zaporožská

MLŽCI B

30.7.2012 14.30 hod Zaporožská

STŽKY

30.7.2012 16.00 hod Zaporožská

MLŽKY

30.7.2012 16.00 hod Zaporožská

 

Partneri Športového Klubu Polície Bratislava
tipos fibra